นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นางสาวธนัชพร แพงไตร
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางอัจฉรินทร์ คำด้วง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางสาววิลาสิณี ศรีตะวัน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางยุภาวดี เทศไทย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา
นางนลินี แกมทับทิม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการบางระจัน
นางสาวสมวาสนา เกิดเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการท่าช้าง
นายชุมแพ ทองเนื้อแปด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการอินทร์บุรี
นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการค่ายบางระจัน
นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการพรหมบุรี
นางภควรรณ ขันตี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวขวัญเนตร ลพพึ่งชู
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุชานันท์ ป้อมบุญมี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายวิษรุศ แก้วสวิง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวศุพรรณษา กองจำปี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา บุษบรรณ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวผ่องพรรณ คณาฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวอทิกา สร้อยระย้า
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวณิชกานต์ แจ่มใส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวอรวรรณ แก้วสวิง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวสราลี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวลลิตา ดวงจิตร์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นางรัชฎา บุญมี
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางวาริน เทียนศรี
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนพวรรณ โภควัฒน์
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุกัญญา อินทร์วงษ์
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนาฎอนงค์ สักทองหลาง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายศิริชัย บุญมี
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมาริษา เมืองขวา
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายจตุพร บุญเลิศ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางเฉลา ผินใหม่
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวยุพารัตน์ อุลิศ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายศรานนท์ ธรรมสนธิเจริญ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอัญชลี รัศมี
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ว่าที่ร้อยตรีอมรเทพ เหลื่อมอุไร
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพิมพ์พร แจ่มกระจ่าง
ตำแหน่ง คนครัว
นายขวัญชัย ม่วงอ่ำ
ตำแหน่ง ยาม