ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
ประจำเดือน สิงหาคม  2560
                      นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6 จัดโครงการดำเนินกิจกรรมนำคู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงไปใช้ในสถานศึกษาฯ
ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 / รายละเอียด  (3 สิงหาคม2560)

 
 

    ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการทดสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 / รายละเอียด (29 พ.ค. 2560)
    ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน 1 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี /รายละเอียด (19 พ.ค. 2560)  
     ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างโรงจอดรถและก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-bidding) /รายละเอียด (13 ธ.ค. 59)
     

   
 
 
 


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับ
เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สิงห์บุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / รายละเอียด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับ
เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สิงห์บุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / รายละเอียด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกีฬาบำบัดให้กับ
เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สิงห์บุรี โดยเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / รายละเอียด
                วันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า       พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า มีดังนี้

วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆะบูชา
วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษาเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
เว็บไซต์โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 
 
Http://www.free-counter-plus.com