ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
ประจำเดือนมีนาคม 2563
                      นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมงานวันบิดแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 ในวันที่
2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี /
รายละเอียด    (2 มีนาคม 2563)

 
   

      ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสี่ล้อ ดับเบิ้ลแค็ป
/ รายละเอียด 1 , 2 (9 มีนาคม 2563)
       ภาพตกแต่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
เด็กพิการ ยามและภารโรง จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน / รายละเอียด (9 พ.ย..2561)   
  



กิจกรรมกายภาพบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้บริการกายภาพบำบัดนักเรียน ทั้งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ,หน่วยบริการ
และให้บริการตามบ้าน  / รายละเอียด   
กิจกรรมศิลปะ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมศิลปะ
ให้กับนักเรียน เพื่อช่วยในการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและช่วยในการฝึกสมาธิ
ของผู้เรียน  / รายละเอียด  
กิจกรรมกีฬา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกีฬาบำบัด
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฯลฯ ให้กับผู้เรียน
 / รายละเอียด
กิจกรรมดนตรี : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมดนตรี
บำบัดเพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา / รายละเอียด   
กิจกรรมเกมบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเกม
บำบัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม สร้างความสามัคคี
 / รายละเอียด  
กิจกรรมธาราบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมธารา
บำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้กับผู้เรียน / รายละเอียด
กิจกรรมกระบือบำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการกระบือบำบัดกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรีเพื่อบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายโดยใช้โปรแกรมกระบือบำบัด / รายละเอียด 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ภายในท้องถิ่นให้กับผู้เรียน  / รายละเอียด    
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุน
/ ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการนักเรียนเสมอมา มีการฝึกซ้อม ควบคุม
ทีมและการนำนักเรียนไปแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆมากมาย /รายละเอียด











เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
เว็บไซต์โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ระบบบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
 
 
www.free-counter-plus.com