ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
  

 
 

ผู้รับผิดชอบภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ และพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
    
 1. นางสาวธนัชพร แพงไตร        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
     2. นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
         
     3. นางอัจฉรินทร์ คำด้วง            หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานฯ

     4. นางยุภาวดี เทศไทย               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
     5. นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการอินทร์บุรี
    
 1. นางสาวปัณณพร กาญจนจูฑะ        หัวหน้าหน่วยบริการ
     2. นางสาวศุพรรณษา กองจำปี            พนักงานราชการ
     
    

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการบางระจัน
    
 1. นางนลินี แกมทับทิม                      หัวหน้าหน่วยบริการ           
     2. นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ               พนักงานราชการ

    
ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการท่าช้าง
    
 1. นางสาวสมวาสนา เกิดเจริญ            หัวหน้าหน่วยบริการ
     
         

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการค่ายบางระจัน
    
 1. นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์                หัวหน้าหน่วยบริการ
     2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา บุษบรรณ    พนักงานราชการ
     3. นางสาวหทัยรัตน์ โกจินอก            พนักงานราชการ
     

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการพรหมบุรี
   
  1. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการ         หัวหน้าหน่วยบริการ