ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   เลขที่ 55/1 ม.4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
  
 

ผู้รับผิดชอบภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ และพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
    
 1. นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
     2. นางนลินี แกมทับทิม              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
         
     3. นางสาวสมวาสนา เกิดเจริญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานฯ
     4. นางยุภาวดี เทศไทย                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการอินทร์บุรี
    
 1. นายชุมแพ ทองเนื้อแปด             หัวหน้าหน่วยบริการ
     2. นางสาวสาคร ไชยมงคล            พนักงานราชการ
     3. นางสาวศุพรรณษา กองจำปี       พนักงานราชการ 
    

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการบางระจัน
    
 1. นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทอง      หัวหน้าหน่วยบริการ           
     2. นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะสอน      พนักงานราชการ
     3. นางสาวอรุณศรี รุ่งปานใจ               พนักงานราชการ
    
ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการท่าช้าง
    
 1. นางสาวธนัชพร แพงไตร               หัวหน้าหน่วยบริการ
     
         

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการค่ายบางระจัน
    
 1. นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์                หัวหน้าหน่วยบริการ
     2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา บุษบรรณ    ครูอัตราจ้าง
     

ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการพรหมบุรี
   
  1. นางสาวนุชรินทร์ อินต๊ะการ         หัวหน้าหน่วยบริการ
     2. นางสาวภณิดา เกียนนอก              พนักงานราชการ