ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ตราประจำศูนย์

                    

ประวัติความเป็นมา

            ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ ให้การสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ การให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และสถานศึกษา ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            การเริ่มก่อตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการประสานจาก นายจงกล บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งรับผิดชอบดูแลในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายมงคลธร บัวประทุม ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้โรงเรียนในสังกัด กรมสามัญศึกษา เตรียมสถานที่ทำการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ชั่วคราว) โดยได้รับความสนับสนุนจาก นายคมสัน ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.๒๕๔๓) ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โรงเรียนอินทร์บุรี จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ (ภายใน) โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี โดยใช้สถานที่ทำการและการบริการผู้พิการ ซึ่งได้ขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นจึงได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เพิ่มเติม จากนายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี (พ.ศ.๒๕๔๔)

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสบอุทกภัยทำให้ศูนย์ฯ ไม่สะดวกในการให้บริการช่วยเหลือผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ทำการ ตั้งอยู่ (ภายใน) โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง โดยใช้สถานที่ทำการของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการชั่วคราว และขณะเดียวกัน ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (นายมงคลธร บัวประทุม) ดำเนินการประสานขอใช้สถานที่ อาคารศึกษาธิการจังหวัดหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ๑ ชั้น เป็นสถานที่ทำการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี (นายวรทัศน์ รุ่งเรือง) ได้ประสานขอใช้ที่ราชพัสดุภายในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานที่ทำการ โดยความร่วมมือจาก ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี (ร.ต.เฉวียง จินาพันธ์) และผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี (นายมงคลธร บัวประทุม) ได้ดำเนินการเจรจาทางสำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์พื้นที่ที่ได้ครอบครองและไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน ๔๓ ไร่เศษ คืนให้กับทางธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตรารางวา จากแปลงดังกล่าวข้างต้น จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๙ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีได้อนุญาตให้ศูนย์ฯใช้ที่ราชพัสดุแปลงข้างต้น เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการ จนมีการพัฒนาให้บริการแก่คนพิการของจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงปัจจุบัน

            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ๕๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โดยมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี


ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง

            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์ ๐๓๖๕๕๑๑๐๕ โทรสาร ๐๓๖๕๕๑๑๐๖

เนื้อที่

            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็นรายบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การให้บริการที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

            ๑ สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเป็นอย่างมาก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่นๆ คือ ลำแม่ลา ลำการ้อง ลำเชียงราก และลำโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้และไม่มีแร่ธาตุที่สำคัญ มีประชากรประมาณ ๒๑๐,๐๘๘ คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๐) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ(กรมประมง) อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีกำฟ้า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ การแข่งเรือยาวประเพณี และประเพณีตีข้าวบิณฑ์

            ๒ จังหวัดสิงห์บุรี มี ๖ อำเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์ โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเป็นอย่างมาก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่น ๆ คือ ลำแม่ลา ลำการ้อง ลำเชียงราก และลำโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้และไม่มีแร่ธาตุที่สำคัญ จำนวนประชากร (ธันวาคม ๒๕๖๐) รวมทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๘ คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี มีจำนวน ๕๕,๓๙๑ คน รองลงมาได้แก่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน ๕๔,๒๗๖ คน อำเภอบางระจัน จำนวน ๓๓,๙๓๗ คน อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน ๒๘,๓๕๒ คน อำเภอพรหมบุรี จำนวน ๒๓,๖๔๑ คน และอำเภอท่าช้าง จำนวน ๑๔,๔๙๖ คน จำนวนคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้วจำนวน ๔,๖๕๐ คน
            ๓ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ต่ำกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน
            ๔ โอกาสของข้อจำกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ โอกาส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีส่วนราชการหลายๆภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และมีความเข้มแข็งจากปัจจัยภายในโดยมีการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามสอดคล้องตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด มีการวางแผนและมอบหมายงานได้ตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างชัดเจน ข้อจำกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีข้อจำกัดในเรื่องการคมนาคมไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีรถประจำทางผ่านทำให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนไม่มีรถส่วนตัวไม่สะดวกในการนำผู้พิการมารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการอยู่รับการพัฒนากับผู้พิการยังมีน้อย

วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ


๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทุกด้าน

เป้าประสงค์


๑. คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟื้นฟู ระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพ
๒. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


“ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


“บรรยากาศร่มรื่น เน้นคุณธรรม”


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ : ๐๓๖๕๕๑๑๐๕    โทรสาร : ๐๓๖๕๕๑๑๐๖

Copyright © specialssingburi 2019